NATIONALE PETITIE «RENEW BELGIUM»

Wij zijn u bijzonder dankbaar om een scan (of een foto) (Vlaanderen – Brussel nl) van het formulier (Vergeet niet de overbodige regio door te strepen), ingevuld en ondertekend (max. 10), te sturen naar : renewbelgium@hotmail.com of per post naar : Mr Raouf Ben Ammar, 17 Bd Maurice Lemonnier 1000 BRUXELLES

05/05/2023 : 3584 signatures / handtekeningen – update per week & + de 7000 op papier

De toekomst van het land: laat een burgervergadering er over debatteren, laat het volk beslissen !

De Covid19-epidemie illustreerde op de meest wrange manier wat we al wisten: België verkeert in een crisis, hervormingen zijn broodnodig !

Wat wordt het morgen? Laat de burgers erover beraadslagen en beslissen !

25 000 handtekeningen brengen deze tekst voor het federale Parlement, dat wettelijk verplicht is erop te reageren. In een democratie is het volk soeverein. Wanneer een systeem niet meer werkt, dienen de burgers het bij te sturen.

Wij, burgers, Stellen vast

dat ons land met steeds grotere institutionele obstakels kampt en dat er een groeiend wantrouwen ontstaan is tussen de burgers en hun verkozen vertegenwoordigers. Dat ons politieke systeem zijn grenzen heeft bereikt.

En dus vragen wij

de organisatie van een gelote burgerraad

Die zich zal beraden over de toekomst van ons land, inclusief, de rol en de organisatie van onze instellingen* en het functioneren van ons democratische model.**

De voorstellen die uit deze beraadslagingen naar voren komen dienen vervolgens aan alle burgers te worden voorgelegd in de vorm van een volksraadpleging met bindend resultaat. De goedkeuring van deze voorstellen gebeurt bij gewone meerderheid van de burgerstemmen.

RENEW BELGIUM is een samenwerkingsverband van de burgerbewegingen : Vzw Reboot democracy (Agora) ; Fédération neutre d’actions citoyennes ; Collectif Citoyen ; Démocratie Belgium ; PRO de burgerlobby ; Information Citoyenne Belgique ; Vzw Meer Démocratie ; Vzw Réseau citoyen. Tweede contactpersoon : Yves Bruggeman yves.bruggeman@telenet.be

* de rol en de organisatie van onze instellingen* : verstaan wij: de Unitaire of Confederale Staat,….

** het functioneren van ons democratische model.** : zijn bijvoorbeeld :

– Onpartijdige openbare media
– Strikte reglementering van het lobbyen
– Regels voor goed bestuur
– Democratie en burgerzin in onze scholen
– Vertegenwoordigende burgersenaat onder bijzonder statuut
– Het initiatiefrecht en het recht op bindend referendum op volksinitiatief
– Occasionele burgerpanels
– Eerbiedigen van de menselijke waarden en het Algemeen Belang
– …

TOEVOEGSELS 

OVERWEGING

Het is duidelijk dat op de vraag « welke hervorming zou jij aan ons huidige beleidsmodel aanbrengen ? » weinigen onder ons een volledig en onderbouwd antwoord zouden kunnen geven zonder er vooraf lang over na te denken en zich over de zaak grondig te informeren. Nadenken en zich met kennis van zaken uitspreken vereist de nodige beschikbaarheid en tijd. Vooral aan dat laatste ontbreekt het de meesten van ons doorgaans.

Op grond van deze vaststelling hebben sommige landen gedacht om een voldoende groot, representatief, staal te nemen van de bevolking, en deze mensen de taak toevertrouwd om zich gedurende een behoorlijk lange tijd over het onderwerp te documenteren en er een studie over te maken. Vervolgens om hun besluiten aan de burgers voor te leggen. Door dit te doen kan men zich vergewissen van de mate waarin de besluiten van de burgerraad overeenstemmen met de verwachtingen van de burgers.

“HET PRINCIPE VAN BURGERRADEN ALS AFSPIEGELING VAN HET VOLK

Burgerraden vertegenwoordigen een vorm van participatieve democratie die burgers zelf inzet om politieke beslissingen te nemen.

Of ze nu de vorm aannemen van burgerjury’s met minder dan twintig personen of een topaantal burgers van meer dan zevenhonderd, de burgerraden hebben het politieke beslissingsproces veranderd in Australië, België, Canada, Ierland, Polen en het VK.

In zulke raden werken de leden, samengesteld door loting, aan een gegeven politiek probleem. Het gaat erom dat een zo getrouw mogelijke weergave van de maatschappij wordt gevormd. De deelnemers consulteren experten en personen die speciaal bij het onderwerp betrokken zijn. Ze stellen hun vragen, beraadslagen over verschillende opties en delen hun aanbevelingen mee die het komende overheidsbeleid moeten vorm geven.” [Bron « Extinction Rébellion France »

VERLOOP

Stuurgroep

Deze is gelast met het rekruteren van het burgerpanel en de instructeurs. Hij bestaat uit burgers, kenners van de methodes die gelden voor burgerraden en kenners van het debatveld. Hij houdt het toezicht op alle werkzaamheden.

Garanties voor niet-manipulatie

De stuurgroep waakt erover dat informatie niet gekleurd is. Een graadmeter is het wanneer geen frustraties of klachten bij de deelnemers optreden. Men kan eveneens evaluatoren van de vergadering aanwerven die geen lid zijn van de stuurgroep. Bij afloop van het proces hebben zij toegang tot alle stukken van het dossier en kunnen zij elke participant om zijn/haar getuigenis vragen.

De opleiding der burgers wordt integraal gefilmd en is beschikbaar voor derden. De eigenlijke vergadering is publiek. De naamloosheid van de burgers tijdens de opleiding en de debatten met gesloten deuren na de vergadering, die tot de uiteindelijke adviezen leiden, beschermen het proces tegen verborgen invloeden.

“Gelote burgers debatteren in vergadering

Burgers worden geloot om een representatief staal te verkrijgen van een bevolking naar geslacht, leeftijd, diplomaniveau, woongebied (stedelijk, landelijk), administratieve regio enz.

Deze burgers dienen zich na een opleiding in luistervaardigheid en kritiek, en vrijgesteld van elke hinder tot deelname (accommodatie, werk, familiale verplichtingen e.a.), uit te spreken over een initiële vraag.

Hiertoe moeten ze zich kunnen baseren op alle tegenstrijdige adviezen van de experten van het onderwerp (wetenschappers en andere), gedurende verschillende maanden in kleine groepen en in plenaire vergadering beraadslagen en een advies uitbrengen of een reeks maatregelen die dienen toegepast door de machthebbers.” [Bron “Extinction Rébellion France”]

©Docmocrazy.be